Nyelv csere

Bővitett keresés -

Adatvédelem

Termeni şi condiţii de operare şi funcţionare a website-ului accesibil la adresele web:

www.smafta.com; www.smafta.net; www.smafta.info; www.smafta.org

Capitolul I – Preambul şi dispoziţii generale

Art. 1 Website-ul accesibil la oricare din adresele web www.smafta.com; www.smafta.net; www.smafta.info; www.smafta.org este proprietatea şi este pus în funcţiune de ABRAHAM ELOD LAJOS P.F.A. , persoană fizică autorizată, având sediul social în comuna Cozmeni sat Lăzărești nr. 6/A, judeţul Harghita, România, înregistrată la registrul comerţului sub numărul de ordine J19/156/2013, cod unic de înregistrare 31387838.

Art. 2 Utilizarea website-ului sau navigarea pe website-ul accesibil la oricare din adresele web www.smafta.com; www.smafta.net; www.smafta.info; www.smafta.org presupune şi echivalează cu acceptarea expresă şi necondiţionată a prezentelor termeni şi condiţii.

Art. 3 În cazul în care, în calitate de vizitator sau utilizator al website-ului accesibil la oricare din adresele web www.smafta.com; www.smafta.net; www.smafta.info; www.smafta.org nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi în mod necondiţionat prezentele termeni şi condiţii, vă rugăm să nu continuaţi accesarea website-ului şi să părăsiţi website-ul accesibil la oricare din adresele web www.smafta.com; www.smafta.net; www.smafta.info; www.smafta.org, utilizarea acestuia fiind considerată ca neautorizată de către operatorul website-ului ABRAHAM ELOD LAJOS P.F.A. .

Capitolul II - Definiţii

Art. 4 În scopul interpretării şi executării prezentelor termeni şi condiţii, termenele şi noţiunile cuprinse în prezenta vor avea următorul înţeles:

4.1 Prin Operatorul website-ului se înţelege societatea comercială ABRAHAM ELOD LAJOS P.F.A. , persoană fizică autorizată, având sediul social în comuna Cozmeni sat Lăzărești nr. 6/A, judeţul Harghita, România, înregistrată la registrul comerţului sub numărul de ordine J19/156/2013, cod unic de înregistrare 31387838.

4.2 Prin Website SMAFTA se înţelege website-ul pus în funcţiune şi exploatat de Operatorul Website-ului, accesibil la oricare din adresele web www.smafta.com; www.smafta.net; www.smafta.info; www.smafta.org.

4.3 Prin Cont personal de utilizator se înţelege contul de utilizator creat de utilizatorul Website-ului SMAFTA în vederea accesării şi utilizării Website-ului SMAFTA şi pentru a contracta, utiliza şi de a beneficia de serviciile oferite de Operatorul website-ului.

4.4 Prin Utilizator se înţelege orice utilizator al Website-ului SMAFTA care beneficiează de serviciile oferite de Operatorul Website-ului şi care a intrat în raporturi contractuale cu Operatorul website-ului prin crearea unui Cont personal de utilizator.

4.5 Prin Vizitator se înţelege orice persoană care accesează şi/sau utilizează Website-ul SMAFTA şi/sau serviciile oferite de Operatorul Website-ului fără crearea unui Cont personal de utilizator.

4.6 Prin Profilul utilizatorului se înţelege totalitatea datelor şi informaţiilor furnizate de Utilizator prin intermediul Contului personal de utilizator şi care sunt stocate şi gestionate de Operatorul website-ului. Profilul Utilizatorului se referă la totalitatea datelor şi informaţiilor furnizate de acesta către Operatorul Website-ului prin intermediul aplicaţiei informatice accesibile pe Website-ul SMAFTA, indiferent de modalitatea de prezentare a Paginii personale a utilizatorului şi/sau de restricţiile şi limitările stabilite de Utilizator cu privire la posibilitatea vizualizării de către alţi Utilizatori sau de Vizitatorii Website-ului SMAFTA a datelor şi informaţiilor aferente Profilului utilizatorului.

4.8 Prin Pagina personală a utilizatorului se înţelege reprezentarea vizuală, prin intermediul aplicaţiei accesibile pe Website-ul SMAFTA, a Profilului utilizatorului, cu respectarea restricţiilor şi limitărilor stabilite de Utilizator cu privire la caracterul public, confidenţial sau secret al datelor şi informaţiilor care formează Profilul utilizatorului.

4.9 Prin Partener al Operatorului website-ului se înţeleg acele terţe persoane, fizice sau juridice, cu care Operatorul website-ului are încheiate contracte de intermediere pentru prestarea de servicii de marketing prin mijloace electronice şi servicii de intermediere de oferte de servicii şi produse în favoarea acelor terţe persoane.

4.10 Prin Ofertă se înţelege oferta Partenerului Operatorului website-ului, care face obiectul serviciilor de marketing prin mijloace electronice şi servicii de intermediere de oferte de servicii şi produse, efectuat de Operatorul website-ului prin intermediul Website-ului SMAFTA şi reprezintă oferta de prestare de servicii sau de furnizare de produse, de către Partenerul Operatorului website-ului la preţuri promoţionale, valoric inferioare preţurilor practicate în mod obişnuit de Partenerul Operatorului website-ului.

4.11 Prin Voucher se înţelege acel document electronic care este pus la dispoziţia Vizitatorului sau al Utilizatorului care acceptă Oferta Partenerului Operatorului website-ului prin intermediul Website-ului SMAFTA. Voucherul este emis de Operatorul website-ului şi transmis în mod nemijlocit Vizitatorului sau Utilizatorului şi conferă dreptul Vizitatorului sau Utilizatorului, prin plata în avans a serviciilor contractate şi/sau a produselor achiziţionate, să beneficieze de Oferta Partenerului Operatorului website-ului. Voucher-ul este un document înseriat care cuprinde cel puţin numele Vizitatorului sau al Utilizatorului şi descrierea generală a serviciilor contractate prin identificarea Ofertei Partenerului Operatorului website-ului.

4.12 Prin Data de expirare a voucherului se înţelege limita temporală maximă până la care Oferta Partenerului Operatorului website-ului este valabilă şi executarea acestuia de către Partenerul Operatorului website-ului poate fi solicitat de către Vizitator sau Utilizator în baza Voucherului achiziţionat.

4.13 Prin Sumă reţinută se înţelege suma în curs de decontare şi indisponibilizată în contul bancar al Vizitatorului sau al Utilizatorului, în cazul achiziţionării unui Voucher înainte de Data activării ofertei Partenerului Operatorului website-ului. Plata efectivă a sumei reţinute prin debitarea contului bancar al Vizitatorului sau al Utilizatorului se va efectua doar în cazul şi după Data activării ofertei Partenerului Operatorului website-ului.

4.14 Prin Data activării ofertei se înţelege momentul la care Oferta Partenerului Operatorului website-ului devine obligatoriu de onorat şi de respectat de către Partenerul Operatorului website-ului prin contractarea şi achiziţionarea numărului minim de vouchere stabilit de Partenerul Operatorului website-ului pentru o ofertă anume determinată. Numărul total al voucherelor care trebuie achiziţionate de Vizitatori şi/sau de Utilizatori pentru ca Oferta Partenerului Operatorului website-ului să devină activă, numărul voucherelor achiziţionate de Vizitatori şi/sau de Utilizatori şi numărul voucherelor necesare a fi achiziţionate ca Oferta să devină activă, va fi afişată pe Website-ul SMAFTA până la activarea Ofertei sau până la retragerea Ofertei, în funcţie de evenimentul care intervine anterior.

4.15 Prin Activarea ofertei se înţelege îndeplinirea condiţiei suspensive pentru ca Oferta Partenerului Operatorului website-ului să devină valabilă şi angajantă, respectiv obligatoriu de onorat şi de respectat de către Partenerul Operatorului website-ului.

În cuprinsul prezentelor termeni şi condiţii, cu excepţia unei prevederi contrare exprese, orice noţiune, definită în prezentul capitol, la forma singular va include şi forma de plural şi vice versa, în toate cazurile în care acesta este permis de context.

Capitolul III – Servicii oferite de Operatorul website-ului.

Secţiunea III.A - Descriere generală

Art. 5 Operatorul website-ului prin intermediul Website-ului SMAFTA oferă servicii multiple ale reţelelor de socializare şi de comerţ electronic, precum şi servicii conexe activităţilor reţelelor/portalelor de socializare şi comerţului electronic, după cum urmează:

- Servicii de creare şi de utilizare de Conturi personale de utilizator de către Utilizatorii Website-ului SMAFTA cu posibilitatea modificării, completării şi ştergerii de către Utilizator a Contului personal de utilizator şi a Profilului utilizatorului.

- Servicii de upload şi download de informaţii (texte, mesaje, imagini grafice şi video, etc.) de către Utilizatorii Website-ului SMAFTA.

- Servicii de căutare şi de navigare pe Website-ul SMAFTA precum şi servicii de vizualizare a Profilului utilizatorilor Website-ului SMAFTA, cu respectarea limitelor de confidenţialitate şi securitate prestabilite de către fiecare Utilizator în parte prin administrarea Contului personal de utilizator.

- Servicii de corespondenţă şi mesagerie electronică între Utilizatorii Website-ului SMAFTA, prin orice modalitate de comunicare electronică permisă de Website-ul SMAFTA şi de limitele tehnologice de la un anumit moment.

- Servicii de navigare pe Website-ul SMAFTA şi servicii de vizualizare a informaţiilor cu caracter public stocate şi gestionate de Website-ul SMAFTA, inclusiv informaţii cu privire la Utilizatori şi informaţiile împărtăşite de aceştia prin intermediul Website-ului SMAFTA.

- Servicii de marketing prin mijloace electronice a unor oferte ale terţelor persoane, Parteneri ai Operatorului website-ului.

- Servicii de intermediere de oferte de servicii şi produse, provenite de la terţe persoane, Parteneri ai Operatorului website-ului, la preţuri promoţionale valoric inferioare preţurilor practicate în mod obişnuit de terţele persoane în cauză. Preţurile promoţionale sunt valabile pentru o anumită perioadă de timp şi pentru o anumită cantitate de servicii sau produse, sub condiţia obligatorie a întrunirii unui număr minim de cumpărători pentru serviciile sau produsele în cauză. Ofertele terţelor persoane, Parteneri ai Operatorului website-ului, pot fi contractate şi achiziţionate de către Vizitatori şi Utilizatori la preţul promoţional afişat, prin intermediul Website-ului SMAFTA, în conformitate cu prezentele termeni şi condiţii, acceptate de către Vizitatori şi de către Utilizatori integral şi fără vreo limitare sau condiţionare.

Art. 6 Vizitatorul şi Utilizatorul, prin accesarea şi contractarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului pe Website-ul SMAFTA, declară că a citit integral şi că acceptă fără rezerve şi fără nicio condiţionare toate şi oricare dintre prevederile prezentelor termeni şi condiţii, înţelegând că relaţiile de orice natură dintre Vizitator sau Utilizator pe o parte şi Operatorul website-ului pe de altă parte vor fi guvernate de prezentele termeni şi condiţii. Vizitatorul şi Utilizatorul, prin accesarea şi contractarea serviciilor oferite de Operatorul website-ului pe Website-ul SMAFTA, declară că a accesat şi a contractat serviciile Operatorului website-ului în baza propriei convingeri, libere şi neviciate, şi că este responsabil pentru toate acţiunile care decurg sau sunt în legătură cu accesarea şi utilizarea Website-ului SMAFTA.

Art. 7 Operatorul website-ului nu este şi nu va fi responsabil pentru eventualele prejudicii de orice natură suferite de către Utilizator datorită neglijenţei acestuia în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea Contului personal de utilizator al Utilizatorului şi a parolei de acces la contul în cauză sau cu privire la informaţiile de orice natură încărcate pe sau descărcate de pe Website-ul SMAFTA.

Art. 8 Vizitatorul şi Utilizatorul acceptă faptul că Operatorul website-ului nu este răspunzător pentru conţinutul informaţiilor încărcate şi stocate pe Website-ul SMAFTA, adică textele, bazele de date, sunetele, muzica, imaginile grafice şi video, precum şi altele asemenea, expediate sau încărcate pe Website-ul SMAFTA de către terţe persoane, Vizitatori sau Utilizatori ai Website-ului SMAFTA.

Secţiunea III.B - Servicii multiple ale reţelelor de socializare şi servicii conexe activităţilor reţelelor/portalelor de socializare

Art. 9 Utilizatorul se obligă să furnizeze către Operatorul website-ului informaţii şi date cu caracter personal reale şi corecte, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru declaraţii false şi înşelăciune, sau orice altă infracţiune stabilită de legea penală ale căror elemente constitutive sunt îndeplinite prin activitatea Utilizatorului. Utilizatorul, în orice moment, poate solicita completarea, corectarea sau actualizarea datelor cu caracter personal şi a informaţiilor transmise către Operatorul website-ului, în condiţiile şi termenele stabilite prin prezenta.

Art. 10 Utilizatorul ia la cunoştinţă şi acceptă că în cazul în care există suspiciuni cu privire la caracterul real şi corect al informaţiilor sau datelor furnizate de Utilizator în vederea utilizării Website-ului SMAFTA şi a serviciilor prestate de Operatorul website-ului, Operatorul website-ului are dreptul, fără orice notificare prealabilă, de a suspenda utilizarea Contului personal de utilizator al Utilizatorului respectiv, înterzicând şi împiedicând accesul Utilizatorului în cauză la Contul personal de utilizator, şi să menţioneze suspendarea Contului personal de utilizator al Utilizatorului în Profilul utilizatorului şi pe Pagina personală a utilizatorului. Existenţa unor suspiciuni cu privire la caracterul real şi corect al informaţiilor sau datelor furnizate de Utilizator în vederea utilizării Website-ului SMAFTA şi a serviciilor prestate de Operatorul website-ului, este la libera şi exclusiva apreciere a Operatorului website-ului.

Art. 11 Utilizatorul ia la cunoştinţă şi acceptă că în cazul în care se adevereşte că acesta a furnizat informaţii sau date nereale sau incorecte în vederea utilizării Website-ului SMAFTA şi a serviciilor prestate de Operatorul website-ului, Operatorul website-ului are dreptul, fără orice notificare prealabilă, de a şterge Contul personal de utilizator al Utilizatorului respectiv şi să menţioneze ştergerea Contului personal de utilizator al Utilizatorului pe Website-ul SMAFTA. Prin ştergerea Contului personal de utilizator, raporturile contractuale şi/sau de orice altă natură, între Utilizatorul al cărui Cont personal de utilizator a fost şters şi Operatorul website-ului, încetează. Realitatea furnizării de către Utilizator a unor informaţii sau date nereale sau incorecte în vederea utilizării Website-ului SMAFTA şi a serviciilor prestate de Operatorul website-ului, se va stabili de către Operatorul website-ului în baza unor informaţii verificabile şi calificate ca oficiale, provenite de la terţe persoane sau de la o autoritate abilitată de a gestiona şi a furniza informaţii de această natură.

Secţiunea III.C - Servicii de comerţ electronic şi servicii conexe comerţului electronic, servicii de marketing prin mijloace electronice şi servicii de intermediere de oferte de servicii şi produse, oferite prin intermediul Website-ului SMAFTA

Art. 12 Operatorul website-ului, prin intermediul Website-ului SMAFTA, oferă Partenerilor Operatorului website-ului posibilitatea de a-şi promova Oferta către Vizitatorii şi Utilizatorii Website-ului SMAFTA, practicând unele preţuri promoţionale pentru o perioadă determinată de timp şi pentru o anumită cantitate minimă şi/sau maximă de servicii şi/sau produse, stabilite prin Ofertă. Operatorul website-ului nu deţine sub nicio formă calitatea de prestator al serviciilor sau de vânzător/furnizor al produselor care fac obiectul Ofertei, executând exclusiv servicii specifice de marketing prin mijloace electronice şi intermediere de oferte de servicii şi produse oferite de Partenerii Operatorului website-ului. Operatorul website-ului în niciun caz şi sub niciun aspect nu va putea fi considerat prestator al serviciilor intermediate, furnizor al produselor promovate şi/sau garant al serviciilor şi/sau al produselor oferite de Partenerii Operatorului website-ului care fac obiectul activităţii de marketing şi intermediere. Garantarea executării serviciilor intermediate precum şi a furnizării produselor promovate şi orice fel de răspundere legată de modalitatea şi condiţiile de executare a obligaţiilor asumate de Partenerii Operatorului website-ului aparţine exclusiv Partenerului Operatorului website-ului care a emis, lansat şi postat/încărcat Oferta în cauză pe Website-ul SMAFTA.

Art. 13 Vizitatorul, Utilizatorul şi Partenerul Operatorului website-ului se obligă să furnizeze către Operatorul website-ului informaţii şi date cu caracter personal reale şi corecte, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru declaraţii false şi înselăciune, sau orice altă infracţiune stabilită de legea penală ale căror elemente constitutive sunt îndeplinite prin activitatea Vizitatorului, Utilizatorului sau prin activitatea Partenerului Operatorului website-ului. Vizitatorul, Utilizatorul şi Partenerul Operatorului website-ului se obligă să furnizeze către Operatorul website-ului informaţii şi date cu caracter personal reale şi corecte, cunoscând faptul că în lipsa acestor informaţii contractarea Ofertelor de servicii şi produse ale Partenerului Operatorului website-ului, prin intermediul Website-ului SMAFTA, nu este posibilă şi în consecinţă Operatorul Website-ului nu va avea nicio obligaţie în executarea serviciilor solicitate şi contractate de Vizitator sau de Utilizator şi oferite de Partenerul Operatorului website-ului.

Art. 14 Operatorul website-ului va pune la dispoziţia Vizitatorilor şi Utilizatorilor, care acceptă Oferta Partenerului Operatorului website-ului, un Voucher aferent Ofertei acceptate. Valoarea şi preţul Voucherului corespunde preţului Ofertei Partenerului Operatorului website-ului şi preţului serviciilor sau al produselor contractate şi achiziţionate de Vizitator sau Utilizator. Prin prezentarea şi depunerea Voucherului la Partenerul Operatorului website-ului al cărui ofertă face obiectul Voucherului, Vizitatorul sau Utilizatorul va avea dreptul de a beneficia de Oferta Partenerului Operatorului website-ului pentru care s-a achiziţionat Voucherul în cauză.

Art. 15 Orice Vizitator şi Utilizator al Website-ului SMAFTA poate accepta şi contracta o Ofertă anume a Partenerului Operatorului website-ului, astfel cum aceste oferte sunt prezentate pe Website-ul SMAFTA. Vizitatorul sau Utilizatorul va completa câmpurile corespunzătoare din pagina de achiziţionare a Voucherelor, respectiv numele şi prenumele său, adresa sa electronică (e-mail), fiind redirecţionat către website-ul pus în funcţiune şi exploatat de Raiffeisen Bank S.A. şi Romcard S.A. pentru a proceda la plata electronică a Voucherului achiziţionat.

Art. 16 Ca urmare a contractării unei Oferte a Partenerului Operatorului website-ului şi ca o consecinţă a achiziţionării Voucherului aferent Ofertei în cauză, înainte de Data activării ofertei, o sumă egală cu preţul Ofertei va fi indisponibilizată în contul bancar al Vizitatorului sau al Utilizatorului, urmând ca la Data activării ofertei, Suma reţinută să fie decontată şi virată în contul Operatorului website-ului.

Art. 17 Ca urmare a contractării unei Oferte a Partenerului Operatorului website-ului şi ca o consecinţă a achiziţionării Voucherului aferent Ofertei în cauză, după Data activării ofertei, contul bancar al Vizitatorului sau al Utilizatorului va fi debitat imediat cu preţul Voucherului şi preţul Voucherului va fi virat în contul Operatorului website-ului.

Art. 18 Perioada de valabilitate a Ofertei şi numărul minim de Vouchere necesare a fi achiziţionate de Vizitatori şi/sau de Utilizatori pentru Activarea ofertei, vor fi prezentate şi afişate pe Website-ul SMAFTA pe întrega perioadă de valabilitate a Ofertei. Vizitatorul şi Utilizatorul se poate informa, prin intermediul Website-ului SMAFTA, în orice moment cu privire la intervalul de timp rămas până la expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei şi cu privire la ofertele necesare a fi achiziţionate de Vizitatori şi/sau de Utilizatori pentru Activarea ofertei.

Art. 19 Fiecare Ofertă a Partenerilor Operatorului website-ului, afişat pe Website-ul SMAFTA, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: perioada de valabilitate a Ofertei, termenul limită de prestare a serviciilor sau furnizare a produselor care fac obiectul Ofertei, respectiv Data de expirare a Voucherului, detalii cu privire la preţul Voucherului aferent Ofertei Partenerului Operatorului website-ului şi descrirea generală a serviciilor sau produselor care fac obiectul Ofertei Partenerului Operatorului website-ului. În cazul în care în cadrul Ofertei nu se prevede altfel, preţul Voucherului afişat pe Website-ul SMAFTA include taxa pe valoarea adăugată, preţul fiind considerat final şi fără a implica alte costuri din partea Vizitatorului sau Utilizatorului pentru a beneficia de Ofertă.

Art. 20 Un Vizitator sau Utilizator poate contracta Oferta Partenerului Operatorului website-ului şi poate achiziţiona Vouchere atât în nume propriu cât şi în numele unor terţe persoane. Pentru fiecare Ofertă este prevăzut un anumit număr de terţe persoane, în numele cărora Vizitatorul sau Utilizatorul poate să achiziţioneze Vouchere. Aceste terţe persoane sunt luate în calcul la întrunirea numărului minim necesar de Vizitatori sau de Utilizatori pentru activarea Ofertei şi, dacă oferta se activează, terţele persoane în cauză vor fi obligate să respecte prezentele termeni şi condiţii în vederea beneficierii de serviciile oferite de Operatorul website-ului şi contractate în numele lor.

Art. 21 Momentul încheierii contractului între Operatorul website-ului şi Vizitator sau Utilizator este momentul confirmării de către Vizitator sau Utilizator a efectuării plăţii electronice a Voucherului achiziţionat.

Art. 22 În cazul Voucherelor achiziţionate înainte de Data activării ofertei, la Data activării ofertei, iar în cazul Voucherelor achiziţionate după Data activării ofertei, la data achiziţionării Voucherului, Operatorul website-ului va transmite un ordin către banca Vizitatorului sau al Utilizatorului pentru debitarea definitivă a contului Vizitatorului sau al Utilizatorului cu suma toală a Voucherelor achiziţionate de Vizitator sau de Utilizator şi virarea sumei în cauză în contul Operatorului website-ului. Imediat după efectuarea operaţiunii de plată electronică descrisă prin prezentul articol, Operatorul website-ului va transmite pe adresa de corespondenţă electronică (adresa de e-mail) a Vizitatorului sau a Utilizatorului, astfel cum aceasta a fost declarată de Vizitator sau de Utilizator, Voucherul achiziţionat.

Art. 23 Documentul fiscal pe care va fi înscrisă valoarea Voucherului, va fi emisă Vizitatorului sau Utilizatorului direct de Partenerul Operatorului website-ului odată cu prezentarea pentru valorificare a Voucherului la Partenerul Operatorului website-ului.

Art. 24 Voucherul poate fi valorificat şi poate beneficia de Oferta Partenerului Operatorului website-ului doar persoana ale cărui date sunt înscrise pe Voucher. Vizitatorul sau Utilizatorul trebuie să valorifice Voucherul înainte de Data de expirare a voucherului. În cazul expirării Voucherului ca urmare a depăşirii Datei de expirare a voucherului, fără ca acesta să fie valorificat de către Vizitator sau Utilizator, nicio sumă, aferentă preţului Voucherului, nu va fi restituită către Vizitator sau Utilizator.

Art. 25 Partenerii Operatorului website-ului se obligă să presteze serviciile şi să ofere produsele aferente Ofertei, în termenele şi condiţiile stabilite şi afişate pe Website-ul SMAFTA, către Vizitatorii şi Utilizatorii care au achiziţionat Vouchere de la Operatorul website-ului. Partenerii Operatorului website-ului se obligă să nu refuze nici unui Vizitator sau Utilizator, care prezintă un Voucher valabil, prestarea serviciilor sau predarea produselor care fac obiectul Ofertei.

Art. 26 În vederea identificării Vizitatorului sau al Utilizatorului, Partenerii Operatorului website-ului vor solicita Vizitatorului sau Utilizatorului prezentarea Voucherului şi a cărţii de identitate sau al unui alt document de identitate echivalent.